Business Controller

Amsterdam, fulltime
Vacature Business Controller

Inconed

IncoNed is een snelgroeiende inkooporganisatie (30FTE) met kantoren in Amsterdam en Apeldoorn. Op dit moment beschikken wij over inkoopcollectieven in zes verschillende sectoren: bouw, duurzaam, groen, infra, installatie en sanitair. 

IncoNed koopt voor meer dan €200 miljoen per jaar in en bespaart haar deelnemers tientallen miljoenen dankzij scherpe raamovereenkomsten en uitgekiende projectinkoop bij contractleveranciers. Zo voegen we voor deelnemers waarde toe aan inkoop, verhogen we de omzet bij contractleveranciers en besparen we beide tijd en geld.

Functie

De Business Controller is adviseur voor het management en de directie. Vanuit bedrijfskundig perspectief geeft de Business Controller advies over strategische- en organisatievraagstukken. De Business Controller is verder verantwoordelijk voor de planning- en controlcyclus waarmee op gestructureerde wijze de voortgang van de doelstellingen wordt gemonitord. Verder voert de Business Controller bedrijfseconomische analyses uit als investeringsanalyses en kostprijsberekeningen. Tenslotte heeft de business controller een belangrijke rol in het continu verbeteren van operationele processen en de controles daarop.

Als Business Controller bied je het management inzicht in de performance van de organisatie en lever je een belangrijke bijdrage aan de verbetering van die performance. Daarbij zorg je voor het ontwikkelen en opstellen van managementrapportages.

Werkzaamheden

De Business Controller heeft een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie. Enerzijds om zo de voorspelbaarheid van de organisatie (het onderdeel) te vergroten. Anderzijds om de realisatie van de doelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. De Business Controller voorziet het management en de directie van informatie en advies om dit mogelijk te maken. Een Business Controller voert hiertoe de volgende werkzaamheden uit:

Strategieontwikkeling
De Business Controller ondersteunt het management bij de ontwikkeling van de strategie. De Business Controller draagt bij door een aandeel te leveren in de product-portfolioanalyse, de marktanalyse en de organisatieanalyse. De Business Controller voert scenarioanalyses uit en rekent mogelijke strategieën door. Begrippen die hierbij centraal staan zijn SWOT-analyse, marktpositionering, productlevenscyclus alsmede kerncompetenties.

Kritische Succesfactoren & Prestatie indicatoren
De Business Controller heeft ook een belangrijke rol bij de implementatie van de strategie. De Business Controller ondersteunt het management met het vertalen van de strategie in kortetermijndoelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen kan men beoordelen of een organisatie erin slaagt om de geplande strategie waar te maken. Hiertoe is het noodzakelijk om op basis van de strategie de kritische succesfactoren (ksf’en) te identificeren. Om vervolgens van deze ksf’en de prestatie-indicatoren (kpi’s) af te leiden. Begrippen als SMART, KPI-eigenaar, normering en prestatiemanagement staan hierbij centraal.

Planning- en control cyclus
Deze vormt het hart van de beheersorganisatie. De planning & control cyclus geeft richting aan de organisatie. De strategie van de organisatie wordt vertaald in concrete doelstellingen. En nog belangrijker; de planning & control cyclus geeft inzicht in de mate waarin deze doelstellingen gerealiseerd worden. Zodat (bij)sturing mogelijk wordt. De Business Controller heeft een systeemverantwoordelijkheid voor de opzet en werking van de planning- en control cyclus.

Kosten & Kostprijzen
De Business Controller geeft inzicht in de kostenstructuur van de organisatie en haar activiteiten. Kostprijsberekeningen zijn nodig voor het vaststellen van verkoopprijzen, balanswaardering en winstbepaling. Verder is inzicht in de kostenstructuur noodzakelijk voor het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses zoals investeringsanalyses, beleidsbeslissingen of een benchmark. Begrippen als constante, variabele, directe en indirecte kosten staan daarbij centraal. En de wijze waarop je deze kosten toerekent aan de verschillende producten en/of afdelingen.

Begroten, Budgetteren & Prognosticeren
De financiële effecten van strategische beslissingen worden vastgelegd in budgetten. Door (geld)middelen aan specifieke afdelingen en/of projecten toe te kennen wordt duidelijk welke activiteiten binnen de organisatie uitgevoerd moeten worden (en welke niet). Het budgetteringsproces is daarmee een belangrijk instrument dat bijdraagt aan de effectiviteit van een organisatie. Begrippen als strategisch budgetteren, rolling forecast, verschillenanalyse en activity based costing staan hierbij centraal.

Investeringsanalyse
In de gereedschapskist van de businesscontroller mag de investeringsanalyse als methode niet ontbreken. Een businesscontroller kan meerdere investeringsselectiemethoden toepassen. En is zich ervan bewust dat de uitkomsten van de verschillende methoden in samenhang beoordeeld moeten worden om tot een juiste keuze te komen. Begrippen als (contante waarde van de) kasstromen, restwaarde, scenarioanalyse, terugverdienperiode, risicoprofiel en disconteringsvoet staan hierbij centraal.

Procesoptimalisatie
Verder heeft de business controller ook een rol in het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen. Door de activiteiten in de organisatie te meten is het mogelijk om de bedrijfsprocessen continu te verbeteren. Prestaties worden onderling én in de tijd met elkaar vergeleken. Waarbij de norm steeds hoger komt te liggen. Niet om de mensen harder te laten werken maar om de mensen slimmer te laten werken. Begrippen als lean, verspilling, klantgerichtheid, kwaliteitsmanagement, verbeterborden en meten=weten staan hierbij centraal.

Competenties

Het mag duidelijk zijn dat de competenties van een Business Controller sterk verschillen van die van het hoofd administratie of die van een financial controller. Het ondersteunen van het management bij het ontwikkelen, implementeren en monitoren van de strategie vergt nu eenmaal andere vaardigheden.

Meer concreet beschikt de business controller over de volgende vaardigheden:

 • Analytisch sterk;
 • Data-gedreven;
 • Overtuigingskracht;
 • Complexiteit terugbrengen tot de kern;
 • Kan goed luisteren;
 • Proactief;
 • Veranderingsgericht;
 • Kritisch;
 • Adviesvaardig;
 • Communicatief sterk.

De Business Controller is effectief als hij of zij zich positief-kritisch opstelt ten opzichte van de inhoud van de business. Het komt erop neer dat een Business Controller een sterke extraverte persoonlijkheid moet hebben om serieus te worden genomen als business-partner. De Business Controller heeft niet alleen sterke analytische vaardigheden maar kent ook het verhaal achter de cijfers, weet hoe de hazen lopen en weet hoe hij of zij anderen kan beïnvloeden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het opstellen van financiële rapportages, zoals bijvoorbeeld investeringsanalyses, winst- en- verliesrekeningen en jaaroverzichten;
 • Toezicht houden op de verschillende financiële afdelingen van een organisatie en het eventueel aansturen van deze afdelingen;
 • Financieel advies geven aan de directie of het management;
 • Het monitoren en bewaken van de financiële resultaten van een organisatie;
 • Het evalueren van de resultaten en prestaties van een organisatie;
 • Het overzien van de financiële plannen, zoals begrotingen, budgettering;
 • Eventueel meedenken over het ontwerp van financiële informatie- en besturingssystemen.

solliciteren

Ben je na het lezen van deze omschrijving enthousiast geworden?
Stuur dan je motivatie en CV naar IncoNed HRM (hrm@inconed.nl) of bel 085-2101450.

Overige vacatures

Relatiemanager IncoNed
Relatiemanager – Infra en Groen
Vacature Werkstudent Growth Strategy
Werkstudent Groeistrategie